Algemene Voorwaarden

1.      Partijen

1.1    Gallery Lazise: Gallery Lazise, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78439469, gevestigd te Beekbergen aan de Hoge Bergweg 21 (7361 GS), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Verdere gegevens van Gallery Lazise:

Website: www.gallerylazise.com

E-mail: gallerylazise@gmail.com

Telefoonnummer: (06) 839 936 48

BTW-ID: NL003332572B04

1.2    Wederpartij: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Gallery Lazise.

2.      Toepasselijkheid

2.1    Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van Gallery Lazise verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2.2    Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3    Algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4    Derden die door Gallery Lazise bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.5    Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.6    Deze algemene voorwaarden zijn digitaal beschikbaar voor Wederpartij op de website van Gallery Lazise en kunnen op diens verzoek schriftelijk worden toegezonden.

3.      Aanbod en overeenkomst

3.1    Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Gallery Lazise is aangegeven.

3.2    Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

3.3    De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3.4    Alle opgaven van Gallery Lazise van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Gallery Lazise.

3.5    Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

3.6    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Gallery Lazise.  Gallery Lazise is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gallery Lazise dit mede binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.      Levering

4.1    Gallery Lazise levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in het hoofdcontract gestelde termijn en op de door Wederpartij gekozen leveringsmethode met inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door Wederpartij geaccepteerde leveringskosten.

4.2    Indien niemand op het opgegeven verzendadres aanwezig is, kan Wederpartij een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een in de buurt gelegen afhaallocatie.

4.3    De levertermijn is niet fataal, hierdoor dient Wederpartij Gallery Lazise altijd eerst in gebreke te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. Gallery Lazise is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering die aan Wederpartij is toe te rekenen te vergoeden. Mocht de levering onverwijld 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog zijn uitgebleven, dan heeft Wederpartij het recht de bestelling te annuleren.

4.4    Het risico van verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op Wederpartij over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit ongeacht de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

4.5    Gallery Lazise is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van bekwame derden indien zulks naar oordeel van Gallery Lazise wenselijk is met het oog op een voor Wederpartij optimale uitvoering van de overeenkomst. Op de overeenkomst is ingevolge hiervan artikel 7:404 BW niet van toepassing.

5.      Herroepingsrecht

5.1    Dit artikel is alleen van toepassing indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

5.2    Wederpartij heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Wederpartij heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

5.3    De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij Wederpartij in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

5.4    Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Wederpartij Gallery Lazise, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van Wederpartij haar beslissing de overeenkomst te herroepen.

5.5    Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om Wederpartij haar mededeling betreffende haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5.6    Als Wederpartij de overeenkomst herroept, ontvangt Wederpartij alle betalingen die Wederpartij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van Wederpartij haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door Gallery Lazise geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Gallery Lazise op de hoogte is gesteld van Wederpartij haar beslissing de overeenkomst te herroepen, van Gallery Lazise terug. Gallery Lazise betaalt Wederpartij terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Wederpartij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Wederpartij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal Wederpartij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Gallery Lazise is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of Wederpartij heeft aangetoond dat Wederpartij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Gallery Lazise zal de goederen afhalen of Wederpartij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Wederpartij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Gallery Lazise heeft medegedeeld, aan Gallery Lazise terug te zenden of te overhandigen. Wederpartij is op tijd als Wederpartij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor Wederpartij haar rekening. Wederpartij is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

5.7    Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor Wederpartij te vergemakkelijken stelt Gallery Lazise het hieronder vermelde formulier aan Wederpartij ter beschikking. Wederpartij kan dit formulier gebruiken wanneer Wederpartij de overeenkomst wenst te herroepen.

Aan: Gallery Lazise

Hoge Bergweg 21

7361 GS BEEKBERGEN

Nederland

(0341) 729 680

gallerylazise@gmail.com

www.gallerylazise.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

• Naam/Namen consument(en)

• Adres consument(en)

• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

• Datum(*)

6.      Klachtenafhandelingsbeleid

6.1    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

6.2    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

6.3    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6.5    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6.6    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

7.      Garantie

7.1    Wanneer het geleverde artikel niet voldoet aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient Wederpartij binnen 2 maanden na ontdekking van dit gebrek Gallery Lazise hieromtrent te informeren. Wanneer door het gebrek het artikel in zijn geheel ‘stuk’ kan worden verklaard, dient Wederpartij Gallery Lazise hieromtrent binnen 3 maanden na ontdekking hiervan te informeren.

7.2    Na de informatieverschaffing als bedoeld in lid 2 van dit artikel zal Gallery Lazise het artikel kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden waardoor Wederpartij de door haar betaalde koopsom geretourneerd krijgt en Gallery Lazise de door haar geleverde artikelen terug in bezit dient te krijgen.

7.3    Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout van Wederpartij zal Gallery Lazise tenminste een vergoeding in rekening brengen voor herstel of vervanging. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de mate van opzet of veronachtzamend van Wederpartij waardoor het gebrek is ontstaan.

8.      Betaling

8.1    Wederpartij voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.

8.2    Tenzij anders is overeengekomen dient Wederpartij de verschuldigde koopsom binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst te voldoen.

8.3    Wanneer Wederpartij tekortschiet in zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke verkeert, zal Gallery Lazise direct het buitengerechtelijke incassotraject jegens Wederpartij in gang zetten. Conform de wet is Wederpartij alsdan een aanzienlijk bedrag aan gemaakte kosten aan Gallery Lazise verschuldigd.

8.4    Wederpartij is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met een prestatie die hij van Gallery Lazise te vorderen heeft die aan zijn schuld beantwoordt.

9.      Eigendomsvoorbehoud

9.1    Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op Wederpartij nadat deze al hetgeen Wederpartij ter zake uit de overeenkomst aan Gallery Lazise verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

9.2    Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is Wederpartij derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

9.3    Wederpartij verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Gallery Lazise tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Wederpartij is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

9.4    Wanneer Wederpartij in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is Wederpartij verplicht op verzoek van Gallery Lazise alle benodigde medewerking te leveren waardoor Gallery Lazise weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Gallery Lazise de goederen retour te zenden.

10.  Aansprakelijkheid

10.1 Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt tevens waar mogelijk ter aanvulling van de elders in deze algemene voorwaarden geregelde bepalingen omtrent aansprakelijkheid.

10.2 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet en tot aansprakelijkheid van Gallery Lazise leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Gallery Lazise gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

10.3 Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van Gallery Lazise beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die Wederpartij heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.

 

11.  Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gallery Lazise geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

11.2 Tijdens overmacht worden verplichtingen van Gallery Lazise opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Gallery Lazise onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Gallery Lazise bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Wederpartij en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3 Indien Gallery Lazise bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

12.  Privacy

12.1 De overeenkomst met Wederpartij wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. Wederpartij kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij Gallery Lazise opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

12.2 De site van Gallery Lazise kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Gallery Lazise is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

13.  Intellectueel eigendomsrechten

13.1 De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Gallery Lazise zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Gallery Lazise of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

14.    Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

14.1 Gallery Lazise is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Wederpartij is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Gallery Lazise.

14.2 Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

14.3 In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Apeldoorn onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Apeldoorn is.